آمار و ارقامی چشمگیر از گردشگری جهان در سال ۲۰۱۷


تمرکز جهانیان بر گردشگری مسئولانه