شماره حساب تاپ تورز
 
بانک پاسارگاد

بانک گردشگری

شماره کارت گردشگری : 1282-0016-1670-5054

شماره حساب اصلی گردشگری :

1764-9967-560183-1

شبا اصلی بانک گردشگری : IR 36064017649967056018300-1

به نام شرکت سفرهای کیش

بانک ملت

بانک گردشگری(پشتیبان)

شماره کارت پشتیبان: 0763- 0016 - 1670 - 5054

شماره حساب پشتیبان :

1764-71-560183-1

شبا پشتیبان  : IR 63064017640071056018300-1

به نام شرکت سفرهای کیش