تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
آقای متین ( سرپرست) 451-452
خانم زندیه (کارشناس گرافیک) 454
خانم فاطمی(کارشناس شبکه های اجتماعی) 457
آقای آقایی (کارشناس روابط عمومی و تبلیغات) 450
 خانم محمدی (کارشناس روابط عمومی و سایت) 453