تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
 آقای احمدیان (مدیر فروش) 224 - 124
آقای  کیایی (سوپروایزر کیش) 213- 113
خانم عشرت‌آبادی ( فروش کرمان- کیش ومشهد-کیش ) 225- 125
خانم کارمزد (فروش ساری- کیش و کرمانشاه-کیش) 212 - 112
خانم احمدیان (فروش کیش) 119-219
 خانم رحیمیان (فروش اهواز-کیش) 225 - 125
خانم موسی‌زاده (فروش CIP و کیش) 118-218
خانم احمدیان (فروش تبریز-کیش) 174-274
خانم جعفر پور(فروش هتل) 120-220
خانم صفامنش (سوپروایزر هتل) 181-281
خانم حسنی (سوپروایزر تهران-کیش) 121-221
کیش ( 4424141 - 0764 )
نام داخلی
آقای نواب پور (مدیریت ) 116
خانم پوریا کیا (مدیرعامل) 115
خانم علیزاده (صندوق) 112
خانم کاووسی (رزرواسیون پرواز) 108-109
الوندی (رزرواسیون پرواز) 113-114
رمضانی (رزرواسیون پرواز) 106-107
آقای حکیمی (رزرواسیون پارک دلفین ها) 101
آقای عسگری(رزرواسیون پارک دلفین ها) 102
خانم زرگرانی (رزرواسیون پارک دلفین ها) 103-104