واحد فروش تور و هتل خارجی

واحد فروش تور و هتل داخلی

واحد فروش بلیط سیستمی

واحد کنترل

واحد روابط عمومی و تبلیغات

واحد فناوری اطلاعات

واحد بازرگانی

امور فرودگاهی

واحد حسابداری

واحد اداری