شایان ذکر است مطالب درج شده در این قسمت از سایت اینترنتی شرکت هواپیمایی ماهان بر گرفته شده و کلیه حقوق مطالب برای شرکت هواپیمایی ماهان محفوظ می باشد.این مطالب صرفا جهت آگاهی بیشتر مسافران می باشد.

 

 
 

بوئینگ 300-747

 • تعداد: ۲
 • حداکثر وزن برخاست: ۳۶۲,۸۷۳ کیلوگرم
 • طول بال: 59/6 متر
 • طول: 70/6 متر
 • ارتفاع: 19/3 متر
 • حداکثر برد: ۹,۸۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۴۴۲
 بوئینگ 300-747

 
ایرباس 300-340

ایر باس 300-A340

 • تعداد: ۲
 • حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: 60/3 متر
 • طول: 63/69 متر
 • ارتفاع: 16/91 متر
 • حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۲۱

 

ایر باس600-A300

 • تعداد: 14
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: 44/8 متر
 • طول: ۵۴ متر
 • ارتفاع: 16/5 متر
 • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۵۶
ایرباس 600-300

 
ایرباس A300-B4/B2

ایرباس A300-B4/B2

 • تعداد: 6
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۶۵,۰۰۰ کیلوگرم / ۱۳۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: 44/84 متر
 • طول: 54/10 متر
 • ارتفاع: 16/54 متر
 • حداکثر برد: ۵,۲۷۰ کیلومتر / ۳,۴۳۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۵۴
 

 

ایر باس 300-A310

 • تعداد: 8
 • حداکثر وزن برخاست: ۱57,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: 43/90 متر
 • طول: 46/66 متر
 • ارتفاع: 15/80 متر
 • حداکثر برد: 9,6۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲02
ایر باس 300-A310A

 
ایرباس A320

ایرباس A320

 • تعداد: 2
 • حداکثر وزن برخاست: 75,5۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: 34/1 متر
 • طول: 37/57 متر
 • ارتفاع: 11/76 متر
 • حداکثر برد: ۵,70۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: 156

 

ایرباس BAE 146-300

 • تعداد: 17
 • حداکثر وزن برخاست: 44,225 کیلوگرم
 • طول بال: 26/34 متر
 • طول: 30/99 متر
 • ارتفاع: 8/59 متر
 • حداکثر برد: 2,9۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: 112
ایرباس BAE 146-300