بازديد از طرقبه ، شانديز ، امام زاده ياسر و ناصر ، باغ وحش مشهد ، ترانسفر رفت و برگشت ، پرداخت وروديه ها و ليدر تور ، هرينه براي کودکان بالاي پنج سال کامل محاسبه ميگردد .
روزهای هفته محل شروع محل خاتمه ساعت شروع
شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه
سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
هتل محل اقامت هتل محل اقامت 00 : 09
مدت برنامه خدمات   قوانین و مقررات
4 ساعت ترانسفر رفت و برگشت ، پرداخت ورودیه ها و لیدر تور   ساعت شروع گشت با لیدر تور هماهنگ شود .
 

جاذبه ها :

 امام زاده ياسر و ناصر  ، ‌ طرقبه ، باغ وحش وکیل آباد