تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
 آقای اعظم ( نماینده امور فرودگاهی ) 159
 خانم فرزادفر 158
   
فرودگاه کیش
نام داخلی
دفتر تاپ تورز 076-44440414
فرودگاه شیراز
نام داخلی
دفتر تاپ تورز 071-37202245