سازمان ها و وزارت خانه ها

سازمان جهانی گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
وزارت امور خارجه