پکیج پارک دلفین

شنا با دلفین ها

غواصی با دلفین ها

خدمات داخلی پارک