شماره حساب تاپ تورز
 
بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

شماره کارت پاسارگاد : 3938-0637-2910-5022

شماره حساب پاسارگاد : 1-1020353-10- 201

شبا بانک پاسارگاد : IR 79.0570.0201.0100.1020.3530.01

 

به نام آقای رضا دباغ همدانی

بانک ملت

بانک ملت

شماره کارت ملت : 4431 - 2474 - 3372 - 6104

شماره حساب ملت : 60 - 9312 - 2 - 459

 

 

به نام آقای رضا دباغ همدانی