2 شب بمبئی و 5 شب گوا

3شب دهلی و 2شب اگرا و 2شب جیپور