تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
 آقای احمدیان ( مدیر فروش ) 224 - 124
آقای  کیایی(سوپروایزر کیش) 213- 113
خانم عشرت آبادی ( کنترل مشهد- کیش ) 209- 109
خانم کارمزد ( فروش کیش ) 212 - 112
خانم فروغی ( فروش کیش ) 220 - 120
 خانم رحیمیان ( فروش کیش ) 225 - 125
خانم موسی زاده ( فروش کیش ) 174
خانم پیر بازاری (فروش کیش) 152-252
خانم کرمی (فروش) 251 - 151
خانم رستم خانی (فروش) 121-221
خانم مقدم (فروش) 181-281
کیش ( 4424141 - 0764 )
نام تلفن
تقی خانی (تاپ تورز) 20 - 4465317 - 0764
جلالی (آریان پرواز) 4456316 - 0764
عیوض زاده (آریان پرواز) 4456316 - 0764
رمضانی (سفرهای کیش) 4424141 - 0764
الوندی (سفرهای کیش) 4424141 - 0764
همراه (سفرهای کیش) 4424141 - 0764
مشهد ( 8024 - 0511 )
نام داخلی
رضوی 201 - 101
بیژن فر 202 - 102
شمس 204 - 104
زمان زاده 207 - 107
بلوچیان 205 - 105
اسلامی 208 - 108
میر زمانی 209 - 109
شیراز ( 41 - 6461739 - 0711 )
نام
رستگار
اسلامی
حقیقی
کشباب