اخذ ويزاي امارات در كمترين زمان

 
 

Normal visa: 280 DHS

1-Month Single: 340 DHS

3-Month Single: 900 DHS

3-Month Multi: 2100 DHS

 

اسکن پاسپورت + حداقل 6 ماه اعتبار