تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
حميدي ( اداری و اپراتور ) 101 - 100
زندیه ( اداری و اپراتور ) 102
بابازاده ( اداری و اپراتور ) 102
جلالوند (اداری) 202