گشت شامل:بازديد از دخمه زردتشتيان ، آتشکده زردتشتان ، زندان اسکندر ، خانه تهراني ، بافت قديمي ، خانه فاضلي ، مسجد جامع ، مجموعه امير چخماق ، موزه آب ، باغ دولت آباد ترانسفر رفت و برگشت ، پرداخت وروديه ها و ليدر تور هرينه براي کودکان بالاي پنج سال به صورت کامل محاسبه ميگردد.
روزهای هفته محل شروع محل خاتمه ساعت شروع
شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه
سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
هتل محل اقامت هتل محل اقامت 00 : 09
مدت برنامه خدمات   قوانین و مقررات
5 ساعت ترانسفر رفت و برگشت ، پرداخت ورودیه ها و لیدر تور   ساعت شروع گشت با لیدر تور هماهنگ شود .
 

جاذبه ها :

دخمه زردتشتيان ، آتشکده زردتشتان ، زندان اسکندر ، خانه تهراني ، بافت قديمي ، خانه فاضلي ، مسجد جامع ، مجموعه امير چخماق ، موزه آب ، باغ دولت آباد